ความยั่งยืนของการจัดการพื้นที่เมือง  ประการสำคัญหนึ่งคือ การเลือกใช้พลังงานทางเลือกอย่างแสงอาทิตย์ให้มาสู่พลังงานทางหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตและบริโภคกระแสไฟฟ้าในปัจจุบัน
   นอกจากนี้ ควรสร้างกระบวนการจัดการของเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะอินทรีย์ที่จะเกิดขึ้นอยู่ทุกวันตราบใดที่มนุษย์ยังต้องบริโภค โดยนำไปแปรรูปกลับไปบำรุงดินเพื่อผลิตข้าวปลาอาหารหมุนเวียนกันไปอย่างต่อเนื่อง เพราะประชากรกว่า 60% ของประเทศอยู่ในภาคเกษตรกรรม
   ...และประชากรที่อยู่นอกภาคเกษตรกรรม ก็ยังต้องนำพืชผลข้าวปลาอาหารเข้าปากเข้าท้องกันทุก ๆ สี่ชั่วโมงในแต่ละวันเช่นกัน