ปุ๋ยหมัก

วัตถุดิบในการผลิต     ขยะสดที่ย่อยสลายได้จากภาคเมืองและภาคเกษตร     

 

ตัวอย่างวัตถุดิบ   เศษผัก เปลือกผลไม้ จากครัวเรือน ชุมชนและพื้นที่ใกล้บ้าน                                                                                                         

กระบวนการหมัก    อาจทำให้วัตถุดิบมีขนาดเล็กเพื่อย่อยสลายง่าย แล้วอาจนำมูลสัตว์            เช่น  ขี้วัวมาผสมหรือคลุกเคล้า นำมาหมักในเข่งหรือตั้ การย่อยสลายตามกระบวนการทางธรรมชาติ ประมาณสามถึงสี่เดือน  หรือแล้วแต่ชนิดของวัตถุดิบแต่ละประเภท ก่อนนำไปใช้

 

ประเด็นน่าสนใจ  ความร้อนในกองวัสดุ, กลิ่นที่เกิดจากการหมัก, การนำไปใช้บำรุงดิน, น้ำที่เกิดจากกระบวนการหมัก, มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และคาร์บอน เครดิต