ดินที่มีธาตุอาหารเหมาะสำหรับพืชทั่วไปและมีอินทรีย์วัตถุช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้มีความโปร่งพรุน ร่วนซุยสำหรับระบบรากได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ดินปลูก/ดินเติมกระถางเก่า ขนาดถุงละ ~2 กิโลกรัม 35 บาท

  ผลิตจากของเสียจำพวกอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารต่าง ๆ พร้อมส่วนผสมอาทิ ขุยมะพร้าว ฯ ที่ช่วยให้ดินมีความร่วนซุยโปร่งพรุนเหมาะสำหรับพืชเจริญเติบโต

  สำหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง หรือเติมดินในกระถางเก่าที่พร่องลดไป

 • ดินปลูก ขนาดกระสอบละ 25 กิโลกรัม 280 บาท

  สำหรับใช้เป็นหน้าดินในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และการปลูกพืชแปลงใหญ่

  ขนาดกระสอบละ 25 กิโลกรัม
  หรือบรรจุกระสอบได้ตามน้ำหนักที่ต้องการเพื่อควบคุมปริมาณการใช้

 • ดินปลูก/ดินเติมกระถางเก่า บรรจุตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ กิโลกรัมละ 15 บาท

  ผลิตจากของเสียจำพวกอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารต่าง ๆ พร้อมส่วนผสมอาทิ ขุยมะพร้าว ฯ ที่ช่วยให้ดินมีความร่วนซุยโปร่งพรุนเหมาะสำหรับพืชเจริญเติบโต

  บรรจุส่งตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการนำไปใช้ได้เลย