สวนขอมดำดิน ถิ่นเมืองแกลง...ยินดีต้อนรับ

สวนยางและสวนผลไม้ที่นิยมการทำสวนในรูปแบบวนเกษตร มุ่งเน้นการปลูกไม้พื้นถิ่นที่เป็นทั้งพืชอาหาร เป็นเครื่องเทศ และเป็นสมุนไพรอย่างกระวาน เร่วหอม กระทือ ที่นับวันจะหายากขึ้นด้วยเพราะพื้นที่ป่าที่ลดลง กับการปลุกไม้ยืนต้นอย่างตะเคียน พยุง ยางนา กฤษณา และต้นสำรอง...

นอกจากนี้ยังมีกระบวนการนำของเสียจำพวกอินทรีย์วัตถุที่เหลือทิ้งอย่างสูญเปล่าจากภาคเมืองและภาคเกษตรมาแปรรูปเป็นปุ๋ยและเพิ่มธาตุอาหารเพื่อนำกลับไปบำรุงดิน รวมถึงเป็นฟาร์มเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการแปรรูปอินทรีย์วัตถุข้างต้น เพื่อความยั่งยืนในการผลิตและบริโภคที่ต้องมีการใช้พลังงานต่าง ๆ ในกระบวนการและการขนส่งให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบ้านเมืองและโลกตลอดไป